De vergoeding voor de familiebewindvoerder: hoe zit dat nu precies?

In oktober van vorig jaar schreven wij over de geïndexeerde beloning voor bewindvoerders, curatoren en mentoren. Maar hoe zit het met de vergoeding voor “niet-professionele” bewindvoerders, zoals familiebewindvoerders? En wat valt er onder de vergoeding?

Geplaatst op: 19-01-2021
Vergoedingen familievertegenwoordiger

De minister gaat over de beloning

Ben je benoemd als bewindvoerder, curator of mentor, bijvoorbeeld voor een familielid, vriend of buurman? Dan zijn de meeste regels uit het eerste boek van het burgerlijk wetboek van toepassing op je werkzaamheden als wettelijk vertegenwoordiger. Naast verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden, voorziet de wet ook in de beloning. Voor bewindvoerders voorziet art. 1:447 lid 1 BW in de beloning, voor curatoren is de beloning geregeld in art. 1:380 lid 5 BW en voor mentoren is de beloning geregeld in art 1: 460 lid 2 BW. De overeenkomst tussen de verschillende artikelen: ze verwijzen allen naar de ministeriële regeling “Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren”. De minister gaat dus over de beloning van de wettelijk vertegenwoordiger.

Familiebewindvoerder, -curator of -mentor? Verzoek om een beloning!

De minister maakt een onderscheid tussen de familiebewindvoerder, -curator of -mentor en professionele vertegenwoordigers. Naast een verschil in de hoogte van de beloning voor de professionele vertegenwoordiger ten opzichte van de niet-professionele vertegenwoordiger, zit er ook een verschil in de wijze van toekenning van de beloning. Waarom dit onderscheid wordt gemaakt legt de wetgever niet met zoveel woorden uit. De wetgever stelt wel dat de professionele vertegenwoordiger vanwege het feit dat deze ten minste drie personen onder hun hoede hebben ook aan kwaliteitseisen moet voldoen. Impliciet rechtvaardigt het moeten voldoen aan kwaliteitseisen -waaronder ook kantoor- en controlekosten vallen- het verschil in de hoogte van de beloning.

Naast de hoogte van de beloning zit het grootste verschil in de wijze van toekenning: de kantonrechter kent een professionele vertegenwoordiger bij de benoeming standaard een beloning toe overeenkomstig de regeling. De familiebewindvoerder, -mentor of -curator kan hierop aanspraak maken maar moet hierom verzoeken.

Ben je een familiebewindvoerder, dan moet je de kantonrechter dus vragen om toekenning van de beloning. Het verzoek is vormvrij. Dat wil zeggen dat er geen voorgeschreven manier is waarmee de beloning kan worden aangevraagd. Voor de hand ligt het gebruik van het formulier “machtigingsverzoek”: met dit standaardformulier kun je de kantonrechter verzoeken om een machtiging te geven voor zaken omtrent koop, verkoop, schenkingen, maar ook andere verzoeken die nader toegelicht moeten worden. Ook kun je de griffie van de toezichthoudende rechtbank schriftelijk verzoeken een beloning toe te kennen. Dit kan gelijktijdig met het verzoek om de maatregel of als de maatregel al is uitgesproken.

Aan de motivatie van het verzoek lijkt geen eis te worden gesteld: omdat bij wet de beloning toekomt aan de bewindvoerder die er enkel om verzoekt, lijkt het verzoek slechts een formaliteit.

De hoogte van de beloning

De hoogte van de beloning is geregeld in de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren, en maakt onderscheid tussen de curator en de bewindvoerder of mentor. Zo maakt de bewindvoerder of mentor per 1-1-2021 aanspraak op een forfaitaire beloning van €644 per jaar. De familiebewindvoerder of de familiecurator die tegelijkertijd ook mentorschap uitoefent maakt -vanwege efficiencyvoordeel- aanspraak op 90% van de beloning van een familiebewindvoerder te vermeerderen met 90% van de beloning van een familiementor (dus (90% * €644) + (90% * €644) = ca. €1160,00 per jaar).

Het komt voor dat een persoon wordt benoemd tot vertegenwoordiger van twee personen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen. Het gaat om de volgende mogelijke combinaties: curatele en curatele, bewind en bewind, mentorschap en mentorschap, curatele en bewind, en curatele en mentorschap. Vanwege de combinatie van functies is in dergelijke gevallen sprake van efficiencyvoordelen. De in die gevallen geldende beloningen zijn terug te vinden in dit overzicht.

Wat valt onder de forfaitaire beloning?

De beloning voor de familievertegenwoordiger is forfaitair. Dat betekent dat het tarief niet afhangt van de hoeveelheid werk of het aantal uren dat met de uitvoering van de taak gemoeid gaat. De jaarbeloning geldt dus als gemiddelde. Het ene mentorschap of bewind zal meer tijd vergen dan het andere. Het zal ook voorkomen dat gedurende een aantal jaren veel uren aan een betrokkene worden besteed en de volgende jaren minder dan het gemiddelde aantal uren waarop de forfaitaire jaarbeloning is gebaseerd. Het voordeel van het hanteren van een forfaitaire beloning is dat de administratieve afhandeling relatief eenvoudig is. Daarmee wordt beoogd de regeldruk voor de vertegenwoordigers en de rechterlijke macht te verminderen.

Relevant is de vraag wat onder de forfaitaire beloning valt. De wetgever schrijft hierover het volgende. De forfaitaire jaarbeloning is inclusief onkostenvergoeding en exclusief BTW. Met onkosten wordt bedoeld de kosten die de vertegenwoordiger in het belang van de goede uitoefening van zijn taken maakt. Het betreft eventuele reiskosten, telefoonkosten en kosten van het opmaken van de rekening en verantwoording.

Voor de professionele vertegenwoordiger zien de onkosten ook op de kosten die verbonden zijn aan het voldoen aan de kwaliteitseisen en het overleggen van de eigen verklaring, het verslag aan de accountant dan wel, in geval van mentorschap, een door de kantonrechter aangewezen deskundige, en de verklaring van de accountant.

Verantwoording van de beloning

Is het verzoek om voor de beloning toegewezen en heb je de beloning in rekening gebracht bij de cliënt? Vergeet deze beloning dan niet te verantwoorden in de rekening en verantwoording. Zo voorkom je vragen achteraf. De verantwoording voor de in rekening gebrachte kosten voor curatele- en/of bewind dient op het formulier “Rekening en Verantwoording” bij onderdeel 3 (Uitgaven) opgevoerd te worden bij de categorie “Beloning curator/bewindvoerder”. Heb je als bewindvoerder ook een beloning in rekening gebracht voor een mentor? Voer deze beloning dan op onder de categorie “Beloning Mentor”. Belangrijk bij de verantwoording is om de samenstelling van het ingevoerde bedrag toe te lichten op een separate bijlage. Zo kan de toezichthoudende kantonrechter controleren of de in rekening gebrachte beloning overeenkomt met het verzoek, de machtiging en/of de beloningsregels. Het verdient aanbeveling om een kopie van het goedgekeurde beloningsverzoek mee te sturen.

Maak je bij het bewind of de curatele gebruik van “IGOR van Piekoo”? Dan wordt de beloning automatisch weergegeven in de juiste categorie wanneer je de transactie(s) hebt gecategoriseerd. Ook is er de mogelijkheid om in de toelichting extra informatie te geven over de beloning. Deze toelichting wordt automatisch toegevoegd aan de rekening en verantwoording. Zo kan de verantwoording van de beloning niet fout gaan en is de rekening en verantwoording altijd conform de eisen van de rechtspraak: een geruststellende gedachte!

LEES VERDER

Neem direct contact met ons op!

Vraag informatie op

Contactformulier

Stuur ons een e-mail

info@piekoo.nl

Bel ons op

030-7210005

Kom bij ons langs

Arkansasdreef 32C
3565 AR Utrecht